GIS

Co je GIS?

Geografický informační systém (GIS) je informační systém navržený pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Je to automatizovaný systém pro sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení.

GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem.

Možnosti GISu, tj. svázání názorných grafických informací s popisnými, jsou významné obzvláště ve státní správě a samosprávě, kde mohou usnadnit a zefektivnit rozhodování. Navíc umožní zrychlení přístupu k různým mapám a oborovým databázím a zlepší jejich provázanost.

Pojem „geografický informační systém“ byl poprvé použit v Kanadě v roce 1963, avšak historie mapování je mnohem delší.

Základem mapování je geografie, která patří k nejstarším vědám a její název znamená „popis Země“ či „zeměpis“. Od počátku byly vyjadřovacím prostředkem této vědy náčrty, kresby a mapy. Soudobá geografie se již nezaměřuje jen na samotný popis, ale je moderní vědou studující i pravidelnosti a zákonitosti v územním rozmístění přírodních a sociálních jevů s důrazem na jejich vztahy. K výrazným rysům současnosti patří rozvoj informačních technologií a postupů, které usnadňují získávání, zpracování a využití informací, konkrétně v geografii geografických informací, tj. informací lokalizovatelných na zemském povrchu.