GIS

Historie mapování v českých zemích

Za nejstarší známý kartografický projev lidstva je považována rytina na mamutím klu nalezeném v Pavlovských vrších znázorňující pravděpodobně meandry řeky Dyje a datovaná je do období 23 tisíc let př. n. l..

České území v ucelenějším pohledu bylo poprvé zmapováno až v 16. století. 1. mapa Čech vznikla v roce 1518, 1. mapa Slezska v roce 1561 a 1. mapa Moravy o osm let později v roce 1569.

V souhrnném díle byly české země zmapovány až na počátku 18. století, avšak toto unikátní dílo bylo až do roku 1864 utajováno.

V letech 1763 – 1772 probíhalo nepříliš úspěšné I. vojenské mapování v měřítku 1:28800, které bylo odvozeno z dřívějších map a dokreslováno „spatřením“. Mapa byla osmibarevná s vyšrafovaným reliéfem.    ukázka I. vojenského mapování
Očekávání nesplnilo ani II. vojenské mapování, které probíhalo v první polovině 19. století. Příčinou neúspěchu bylo nejednotné zobrazení, výškopisné chyby a zastarávání díky dlouhé době zpracovávání. Výsledná Generální mapa Království českého byla vydána v roce 1865.   ukázka II. vojenského mapování
Již v druhé polovině 70. let 19. století ale proběhlo III. vojenské mapování, tentokrát již v metrické míře v měřítku 1:25000. Toto mapování již bylo mnohem úspěšnější než předchozí a bylo využíváno ještě v polovině 20. století jako jediné souvislé mapové dílo tohoto měřítka na území ČSR.

Vrcholem národní, ale i mezinárodní kartografie, byl Atlas Republiky československé vydaný Českou akademií věd a umění v roce 1935.

Další „vojenské“ mapování proběhlo v 50. letech 20. století, jehož výsledkem bylo 1. československé celostátní mapové dílo. Jeho zpracovatel, Vojenský topografický ústav v Dobrušce (dnes Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška), dodnes mapové dílo v měřítku 1:25000 vydává a aktualizuje.

Dodnes používaná je také Státní mapa odvozená v měřítku 1:5000, která vznikla v roce 1955 a byla generalizovaná z katastrálních map.

V roce 1957 byla dobudována Československá trigonometrická síť (hustota 1 bod na 2,7 km2) a o tři roky později došlo k převádění výškového systému vztaženého k Jaderskému moři na systém Baltského moře, tzv. Bpv (Balt po vyrovnání), v němž jsou dodnes uváděny výškopisné údaje.

Základní mapa ČSSR znázorňující celé území České i Slovenské republiky vznikala v letech 1966-1988, je pravidelně udržovaná a je z ní odvozeno množství účelových map především v měřítku 1:50000.

Od počátku 70. let se začal rozvíjet Automatizovaný informační systém geodezie a kartografie, který se zabýval výzkumem lokalizace informací (souřadnicová lokalizace). Zároveň se s rozvojem informačních technologií začala řešit i problematika digitálního modelu terénu.

 

Pramen: Hánek, P. (2000): 250 let století zeměměřičství. Klaudian Praha, s.r.o., Praha, 72s.