Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

D

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

dálkový přístup

přístup do informačního systému prostřednictvím telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet) **

 

data

obecné označení jakýchkoli údajů zpracovaných pomocí informačních technologií **

opakovatelná reprezentace informace formalizovaným způsobem, vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování *

 

data analogová

data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci (jde zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem resp. jiným obrazovým záznamem) *


data atributová (popisná)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *

 

data digitální

data zobrazená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery *

 

data geografická (geodeta)

data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi *

počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi *

data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi *


data katastrální

data z katastru nemovitostí ******

 

data popisná (atributová)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *


data prostorová

data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic a topologie *


data rastrová

prostorová data vyjádřená formou matice buněk nebo pixelů *


data referenční

data referenčního mapového podkladu ******

 

data topografická

data o jevech vyskytujících se na zemském povrchu *

zahrnují jevy reliéfu zemského povrchu, vodstva a antropogenní jevy *

vyjadřují lokalizaci jevů i jejich sémantiku *


data vektorová

data reprezentovaná geometrickými primitivy *

polohová data ve formě souřadnic konců úseček, bodů, poloh textů apod. *

 

datová sada

identifikovatelná kolekce dat *

data tvořící logický celek v rámci určitého informačního systému *

 

datový formát

způsob uspořádání dat uvnitř souboru pro jeho čitelnost jinou aplikací *

způsob zápisu souboru dat na paměťové médium *

 

datový model

přehledné zachycení vazeb a informací o všech datech ******

 

datový prvek

jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována **

 

datový sklad

komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování ******

 

datový soubor

data sjednocená a označená podle určitého principu **

soubor souvisejících záznamů uložených na paměťovém médiu (záznamy by měly mít stejnou strukturu) *

 

definiční bod

jediný vhodně zvolený bod uvnitř plochy, který reprezentuje geoprvek plocha **

jeho pravoúhlé rovinné souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci tohoto prvku *

 

digitalizace
odvozování digitálních dat z analogových dat *

proces převodu analogové mapy nebo jiných podkladů do počítačově zpracovatelné podoby *

  

digitalizace mapy

převod analogové mapy na digitální formu, která může být rastrová nebo vektorová *

 

digitalizovaná mapa

digitální záznam analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače *


digitální data

data zobrazená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery *


digitální mapa

mapa zaznamenaná ve znakově číslicovém tvaru **

obsah mapy je možno pomocí výpočetní a zobrazovací techniky zobrazit a jinak účelově využít **

záznam se pořizuje obvykle převzetím údajů jiných vektorových informačních systémů nebo digitalizací analogové mapy a je uložen na vhodných paměťových médiích počítače **

   

digitální mapování

komplexní soubor technologických postupů sběru, zpracování, ukládání a užívání dat o územní realitě, založený na využití programových a technických prostředků automatizace a vedoucí k vytvoření digitálního modelu území *


digitální model terénu (reliéfu)

digitální reprezentace reliéfu zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů *


digitální model území (DMÚ)

komplex dat a programových prostředků pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území *

model je strukturován pomocí katalogu druhů objektů a naplněn topologicko vektorovými daty a atributy *


DKM

digitální katastrální mapa ******

 

DMÚ 25

digitální model území ve vektorové podobě, v měřítku 1:25 000 ******