Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

K

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

kartografie

vědní a technický obor zabývající se zobrazením Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí, objektů a jevů na nich a jejich vztahů, jakož i výzkumem a poznáváním prostřednictvím kartografických děl **

 

katalog potřeb

vymezení jednotlivých činností v rámci oblastí, kde se předpokládá využití geografických informací ***

 

katalog úloh

evidence geografických úloh, které uspokojují jednotlivé potřeby a nároky na služby geografického informačního systému ****

 

katastr nemovitostí

soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení *

tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách **

jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem **

 

katastrální data

data z katastru nemovitostí ******

 

katastrální mapa

polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, která jsou předmětem katastru nemovitostí *

pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků *

budovy se zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu **

digitální katastrální mapa má svůj obsah zaznamenán číselně a je možno jej prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky znázornit nebo jinak účelově využít **

katastrální mapy jsou státním mapovým dílem **

   

katastrální území

katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí **

v katastru nemovitostí je katastrální území označeno šestimístným kódem jednotného statistického číselníku **

veškerá mapová i listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána v katastrálních operátech, které jsou založeny samostatně pro každé katastrální území **

 

konceptuální datový model

datový model pro povinné sdílení, aktualizaci a rozvoj všech uzavřených datových sad ****

co nejpřehlednější zachycení vazeb a informací o všech datech v jednom schématu ***

 

konverze dat (převod dat)

převod dat z jistého formátu do jiného při zachování jejich původního obsahu *