Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

M

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

mapa

zmenšený, generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení) ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů *

 

mapa analogová

grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.) *

 

mapa digitalizovaná

digitální záznam analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače *


mapa digitální

mapa zaznamenaná ve znakově číslicovém tvaru **

obsah mapy je možno pomocí výpočetní a zobrazovací techniky zobrazit a jinak účelově využít **

záznam se pořizuje obvykle převzetím údajů jiných vektorových informačních systémů nebo digitalizací analogové mapy a je uložen na vhodných paměťových médiích počítače **

 

mapa katastrální

polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, která jsou předmětem katastru nemovitostí *

pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků *

budovy se zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu **

digitální katastrální mapa má svůj obsah zaznamenán číselně a je možno jej prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky znázornit nebo jinak účelově využít **

katastrální mapy jsou státním mapovým dílem **

 

mapa odvozená

mapa, která vznikla odvozením nebo přepracováním původní mapy *

 

mapa rastrová

mapa založená na rastrovém datovém modelu *


mapa vektorová

mapa v digitální formě zaznamenaná vektorovými daty *


mapování
soubor činností (šetření, měření, výpočty, zobrazení) vykonávaných při vyhotovování původní mapy *


mapování digitální

komplexní soubor technologických postupů sběru, zpracování, ukládání a užívání dat o územní realitě, založený na využití programových a technických prostředků automatizace a vedoucí k vytvoření digitálního modelu území *

 

mapování pomocí počítače

proces zobrazování dat pomocí zařízení řízených počítačem, jako jsou kreslící zařízení nebo grafická zobrazovací jednotka *

použití počítačové grafiky pro navrhování, tvorbu a údržbu mapy *

 

mapová služba

služba poskytovaná prostřednictvím mapového serveru ******

 

mapový podklad

mapové dílo, jehož obsah (zejména polohopisná složka) determinuje svou geometrií (souřadnicemi lomových bodů kresby) příslušné vrstvy GIS, a to při striktním pojetí do té míry, že z tohoto podkladu vycházející geometrie může, resp. má mít v odůvodněných případech přednost před geometrií jinak přesnější ***

 

mapový server

aplikační server poskytující v prostředí internetu a intranetu služby generování mapových kompozic, služby pro dotazování, vyhledávání geoprvků atd. ******

 

měřítko mapy

poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti *

označuje se výrazem 1 : M, kde M je měřítkové číslo *


měřítkové číslo

číslo, které udává, kolik jednotek délky ve skutečnosti odpovídá jedné jednotce délky na mapě *

označuje se M *


metadata (metainformace)

data popisující a dokumentující data *

data o sadě nebo sadách geografických dat *

 
metainformační systém

systém, v němž jsou uložena a spravována metadata ******

 

MIDAS

metainformační systém, ve kterém jsou shromážděny a udržovány aktuální metadata o existujících informačních zdrojích v České republice ***