Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

S

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

sada dat (datová sada)

identifikovatelná kolekce dat *

data tvořící logický celek v rámci určitého informačního systému *

 

sběr dat

proces, při kterém dochází ke shromažďování dat a jejich uspořádání, aby mohla být použita v počítači *

 

sdílení dat

vzájemná výměna nebo předání dat mezi dvěma subjekty ******

 

SGI

soubor geodetických informací katastru nemovitostí, tj. grafická data ******

 

skenování
automatizované odvozování rastrových dat z analogových dat *

automatizovaný proces převodu grafického podkladu po řádcích na digitální záznam v binární maticové formě *

 

silné nástroje GIS

nástroje zpřístupňující nejširší možnosti využití GIS ******

 

soubor dat

data sjednocená a označená podle určitého principu **

soubor souvisejících záznamů uložených na paměťovém médiu (záznamy by měly mít stejnou strukturu) *

 

soubor geodetických informací

část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření *


   

soubor popisných informací

část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech *

 

soubor výměnného formátu

množina dat se závazně definovanou strukturou uložená na vhodném paměťovém médiu počítače **

 

souřadnicový systém

systém určený údaji o referenční ploše, orientací sítě na ní, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení *

sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům *

 

SPI

soubor popisných informací katastru nemovitostí, tj. popisná data ******

 

subkomise GIS

sdružení odborných pracovníků v oblasti GIS na krajských úřadech vytvořené při Komisi informatiky Asociace krajů České republiky ***

   

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

geodetický referenční systém České republiky, původně přijatý pro bývalé Československo, je definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí *