Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

A-Z

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z  | A-Z


A

administrativní hranice

čára na mapě vyjadřující a ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (hranice státní, krajská apod.) *

 

adresa
v reálném světě popis polohy objektu reálného světa *

znak nebo skupina znaků, určující registr, část paměti nebo jiný zdroj dat či místo jejich určení *

    

aktualizace

proces revize existující informace a její doplnění novou informací v souladu se změnami v reálném světě, který zobrazuje *


aktualizace mapy

jednorázové uvedení obsahu už vyhotovené mapy nebo kartografického díla do souladu se skutečností ke stanovenému datu *


aktuálnost mapy

soulad obsahu kartografického díla se současným skutečným stavem v území *


analogová data

data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci (jde zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem resp. jiným obrazovým záznamem) *


analogová mapa

grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.) *


aplikace
manipulace a zpracování dat na podporu požadavků uživatele *

použití počítačového informačního systému, jež může být vícekrát opakováno s různými daty *

aplikační vybavení klientského pracoviště pracující přímo s geografickými daty nebo jejich odvozeninami ***

ArcCatalog

prostředek pro organizaci a správu dat uživatele ***

 

ArcEditor

jeden z produktů ArcGIS, má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační možnosti pro coverage a geodatabáze ***

 

ArcExplorer

volně šiřitelná prohlížečka geografických dat ***

 

ArcGIS

softwarová produktová řada ***

 

ArcIMS

aplikace poskytující mapové a metainformační služby a nástroje pro jejich správu ***

 

ArcInfo

jeden z produktů ArcGIS, rozšiřuje možnosti ArcView i ArcEditoru o rozšířené prostorové operace ***


ArcMap

centrální aplikace použitelná pro všechny mapově orientované úlohy ***

 

ArcReader

volně šiřitelná prohlížečka mapových kompozic konvertovaných do speciální publikační podoby ***

 

ArcSDE

aplikační server zabezpečující ukládání a správu prostorových dat v databázovém systému a zajišťuje jejich dostupnost klientským aplikacím ***

 

ArcToolbox

jednoduchá aplikace zpřístupňující nástroje GIS používané pro prostorové operace ***

 

ArcView

jeden z produktů ArcGIS, poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map, získávání informací z nich a rovněž jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace ***

   

archiv dat

kolekce dat, která se aktuálně nepoužívají a neudržují nebo zřídka zpřístupňovaná data *

 

atribut

vlastnost popisující geometrickou, topologickou, tématickou nebo jinou charakteristiku entity *

na poloze v prostoru nezávislá popisná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru **

   

atributová data (popisná)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *


atributová tabulka

tabulka obsahující popisné atributy sady geografických objektů, zpravidla uspořádaná tak, že každý řádek reprezentuje objekt (vzhled jevu) a každý sloupec reprezentuje jeden atribut *

 

B

báze dat (databáze)

organizovaná a integrovaná kolekce dat (i popisných) vztahující se k danému tématu, uložená v paměti počítače a uspořádaná tak, aby mohla být používána uživateli ve významných aplikacích *  

 

bezešvá báze dat (bezešvá databáze)

báze dat fyzicky rozdělená na díly, ale disponující logicky spojitými topologickými relacemi a vztahy mezi jevy *


bod

jednoznačně lokalizovatelná poloha udaná souřadnicemi referenčního systému ******

obvykle definován dvěma pravoúhlými souřadnicemi Y a X **

je používán pro popis takového reálného objektu, který lze v mapě zobrazit pouze jediným bodem nebo bodovým symbolem **

 

C

ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální ******


D

dálkový přístup

přístup do informačního systému prostřednictvím telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet) **

 

data

obecné označení jakýchkoli údajů zpracovaných pomocí informačních technologií **

opakovatelná reprezentace informace formalizovaným způsobem, vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování *

 

data analogová

data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci (jde zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem resp. jiným obrazovým záznamem) *


data atributová (popisná)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *

 

data digitální

data zobrazená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery *

 

data geografická (geodeta)

data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi *

počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi *

data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi *


data katastrální

data z katastru nemovitostí ******

 

data popisná (atributová)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *


data prostorová

data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic a topologie *


data rastrová

prostorová data vyjádřená formou matice buněk nebo pixelů *


data referenční

data referenčního mapového podkladu ******

 

data topografická

data o jevech vyskytujících se na zemském povrchu *

zahrnují jevy reliéfu zemského povrchu, vodstva a antropogenní jevy *

vyjadřují lokalizaci jevů i jejich sémantiku *


data vektorová

data reprezentovaná geometrickými primitivy *

polohová data ve formě souřadnic konců úseček, bodů, poloh textů apod. *

 

datová sada

identifikovatelná kolekce dat *

data tvořící logický celek v rámci určitého informačního systému *

 

datový formát

způsob uspořádání dat uvnitř souboru pro jeho čitelnost jinou aplikací *

způsob zápisu souboru dat na paměťové médium *

 

datový model

přehledné zachycení vazeb a informací o všech datech ******

 

datový prvek

jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována **

 

datový sklad

komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování ******

 

datový soubor

data sjednocená a označená podle určitého principu **

soubor souvisejících záznamů uložených na paměťovém médiu (záznamy by měly mít stejnou strukturu) *

 

definiční bod

jediný vhodně zvolený bod uvnitř plochy, který reprezentuje geoprvek plocha **

jeho pravoúhlé rovinné souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci tohoto prvku *

 

digitalizace
odvozování digitálních dat z analogových dat *

proces převodu analogové mapy nebo jiných podkladů do počítačově zpracovatelné podoby *

  

digitalizace mapy

převod analogové mapy na digitální formu, která může být rastrová nebo vektorová *

 

digitalizovaná mapa

digitální záznam analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače *


digitální data

data zobrazená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery *


digitální mapa

mapa zaznamenaná ve znakově číslicovém tvaru **

obsah mapy je možno pomocí výpočetní a zobrazovací techniky zobrazit a jinak účelově využít **

záznam se pořizuje obvykle převzetím údajů jiných vektorových informačních systémů nebo digitalizací analogové mapy a je uložen na vhodných paměťových médiích počítače **

   

digitální mapování

komplexní soubor technologických postupů sběru, zpracování, ukládání a užívání dat o územní realitě, založený na využití programových a technických prostředků automatizace a vedoucí k vytvoření digitálního modelu území *


digitální model terénu (reliéfu)

digitální reprezentace reliéfu zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů *


digitální model území (DMÚ)

komplex dat a programových prostředků pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území *

model je strukturován pomocí katalogu druhů objektů a naplněn topologicko vektorovými daty a atributy *


DKM

digitální katastrální mapa ******

 

DMÚ 25

digitální model území ve vektorové podobě, v měřítku 1:25 000 ******

 

E

export dat

výdej informace, která existuje v digitální formě, ze systému, aplikace nebo zdrojového slovníku *

přemístění dat z jednoho počítačového systému do jiného nebo při jejich zpracování z jednoho datového formátu do jiného *

 

F

formát dat

způsob uspořádání dat uvnitř souboru pro jeho čitelnost jinou aplikací *

způsob zápisu souboru dat na paměťové médium *

 

G

geodézie

vědecký a technický obor, který pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjišťuje geometrické údaje pro tvorbu map a potřeby jiných oborů **

 

geografická data (geodeta)

data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi *

počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi *

data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi *

 

geografická informace (geoinformace)

informace týkající se jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vztaženému k Zemi *

znalost získaná jako výsledek syntézy, analýzy nebo integrace geografických dat *

specifický případ prostorové informace *

 

geografická úloha

úloha využívající geografická data a informace ******

 

geografický informační systém (GIS)

organizovaný soubor počítačového hardware, software geografických údajů a personálu určený k efektivnímu sběru, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýze a zobrazování všech geograficky vztažených informací **

informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů přidružených k místu vztaženému k Zemi *

funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa *


geografie

věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi; významnou součást geografie tvoří studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a životním prostředím; vědní obor, který zkoumá a vysvětluje geosféru a její složky **

 

geoinformatika
specifická část informatiky zabývající se geodaty, geoinformacemi a geografickými informačními systémy *

interdisciplinární oblast na styku geografie, kartografie a informatiky, která zkoumá přírodní a socioekonomické geosystémy (jejich strukturu, vztahy, dynamiku, fungování apod.) pomocí modelování *

 

geoprvek

modelový obraz lokalizovatelného reálného objektu, který je dále nedělitelný na jednotky, entity téhož druhu; geoprvek má složku geometrickou (dimenze euklidovského prostoru, metrické a topologické vlastnosti) a popisnou (na poloze nezávislé informace, atributy) **

rozeznáváme geoprvky: bod, linie, plocha **

 

GIS

geografický informační systém ******

 

GIS G4 LK

označení geografického informačního systému Libereckého kraje ****

 

grafické zobrazení

reprezentace geografické informace pro potřebu lidí *

 

H

hranice
sada geometrických primitiv s nižší geometrickou dimenzí, která vymezuje rozsah geometrického objektu *

uzavřený jednorozměrný implicitně nebo explicitně se neprotínající prvek *


hranice administrativní

čára na mapě vyjadřující a ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (hranice státní, krajská apod.) *

 

hraniční bod

bod na hranici, obvykle v terénu stabilizovaný a na mapě vyznačený mapovou značkou *

 

I

import dat

příjem informací jiným systémem, aplikací nebo zdrojovým slovníkem *


informace
údaje obsahující význam *

znalost, týkající se objektů, jako jsou fakta, události, věci, procesy nebo myšlenky včetně koncepcí, která má v jistém kontextu zvláštní význam *

význam, který člověk přisuzuje datům *

smysluplná interpretace dat a vztahů mezi nimi *

 

informace geografická (geoinformace)

informace týkající se jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vztaženému k Zemi *

znalost získaná jako výsledek syntézy, analýzy nebo integrace geografických dat *

specifický případ prostorové informace *

 

informace prostorová

informace o lokalizovatelných jevech reálného světa *

 

informační systém

funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost;

každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností **

 

ISKN - informační systém katastru nemovitostí

moderní informační systém katastru nemovitostí plně kompatibilní se státní informační politikou *

je jedním ze základních registrů veřejné správy poskytující základní zdrojová data ostatním systémům veřejné správy *

 

K

kartografie

vědní a technický obor zabývající se zobrazením Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí, objektů a jevů na nich a jejich vztahů, jakož i výzkumem a poznáváním prostřednictvím kartografických děl **

 

katalog potřeb

vymezení jednotlivých činností v rámci oblastí, kde se předpokládá využití geografických informací ***

 

katalog úloh

evidence geografických úloh, které uspokojují jednotlivé potřeby a nároky na služby geografického informačního systému ****

 

katastr nemovitostí

soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení *

tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách **

jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem **

 

katastrální data

data z katastru nemovitostí ******

 

katastrální mapa

polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, která jsou předmětem katastru nemovitostí *

pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků *

budovy se zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu **

digitální katastrální mapa má svůj obsah zaznamenán číselně a je možno jej prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky znázornit nebo jinak účelově využít **

katastrální mapy jsou státním mapovým dílem **

   

katastrální území

katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí **

v katastru nemovitostí je katastrální území označeno šestimístným kódem jednotného statistického číselníku **

veškerá mapová i listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána v katastrálních operátech, které jsou založeny samostatně pro každé katastrální území **

 

konceptuální datový model

datový model pro povinné sdílení, aktualizaci a rozvoj všech uzavřených datových sad ****

co nejpřehlednější zachycení vazeb a informací o všech datech v jednom schématu ***

 

konverze dat (převod dat)

převod dat z jistého formátu do jiného při zachování jejich původního obsahu *

 

L

lehké nástroje GIS

nástroje pro zpřístupnění služeb GIS nejširšímu okruhu uživatelů ****

 

linie

posloupnost úseček, pro jejichž oba koncové body platí, že každý takový bod je počátkem právě jediné jiné navazující úsečky a že existují právě dva koncové body úseček volné, tj. takové, že nenavazují na jinou úsečku – tyto body se nazývají počáteční resp. koncové body linie **

používá se pro popis takového reálného objektu, který lze v mapě zobrazit čárovou kresbou **

 

LK

Liberecký kraj ******

 

M

mapa

zmenšený, generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení) ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů *

 

mapa analogová

grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.) *

 

mapa digitalizovaná

digitální záznam analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače *


mapa digitální

mapa zaznamenaná ve znakově číslicovém tvaru **

obsah mapy je možno pomocí výpočetní a zobrazovací techniky zobrazit a jinak účelově využít **

záznam se pořizuje obvykle převzetím údajů jiných vektorových informačních systémů nebo digitalizací analogové mapy a je uložen na vhodných paměťových médiích počítače **

 

mapa katastrální

polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, která jsou předmětem katastru nemovitostí *

pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků *

budovy se zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu **

digitální katastrální mapa má svůj obsah zaznamenán číselně a je možno jej prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky znázornit nebo jinak účelově využít **

katastrální mapy jsou státním mapovým dílem **

 

mapa odvozená

mapa, která vznikla odvozením nebo přepracováním původní mapy *

 

mapa rastrová

mapa založená na rastrovém datovém modelu *


mapa vektorová

mapa v digitální formě zaznamenaná vektorovými daty *


mapování
soubor činností (šetření, měření, výpočty, zobrazení) vykonávaných při vyhotovování původní mapy *


mapování digitální

komplexní soubor technologických postupů sběru, zpracování, ukládání a užívání dat o územní realitě, založený na využití programových a technických prostředků automatizace a vedoucí k vytvoření digitálního modelu území *

 

mapování pomocí počítače

proces zobrazování dat pomocí zařízení řízených počítačem, jako jsou kreslící zařízení nebo grafická zobrazovací jednotka *

použití počítačové grafiky pro navrhování, tvorbu a údržbu mapy *

 

mapová služba

služba poskytovaná prostřednictvím mapového serveru ******

 

mapový podklad

mapové dílo, jehož obsah (zejména polohopisná složka) determinuje svou geometrií (souřadnicemi lomových bodů kresby) příslušné vrstvy GIS, a to při striktním pojetí do té míry, že z tohoto podkladu vycházející geometrie může, resp. má mít v odůvodněných případech přednost před geometrií jinak přesnější ***

 

mapový server

aplikační server poskytující v prostředí internetu a intranetu služby generování mapových kompozic, služby pro dotazování, vyhledávání geoprvků atd. ******

 

měřítko mapy

poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti *

označuje se výrazem 1 : M, kde M je měřítkové číslo *


měřítkové číslo

číslo, které udává, kolik jednotek délky ve skutečnosti odpovídá jedné jednotce délky na mapě *

označuje se M *


metadata (metainformace)

data popisující a dokumentující data *

data o sadě nebo sadách geografických dat *

 
metainformační systém

systém, v němž jsou uložena a spravována metadata ******

 

MIDAS

metainformační systém, ve kterém jsou shromážděny a udržovány aktuální metadata o existujících informačních zdrojích v České republice ***

 

N

nepodkročitelný standard GIS

minimální úroveň, kterou by GIS měl dosahovat ve všech svých složkách (tj. systémová část, datová část, aplikační část a personální část) ***

 

O

odvozená mapa

mapa, která vznikla odvozením nebo přepracováním původní mapy *


ochrana dat

stanovení legislativních, administrativních, technických nebo fyzických záruk jako ochrany proti neoprávněnému dotazu nebo používání postupů a údajů (zneužitím může být např. kopírování, modifikace, smazání dat) *

 

otevřený GIS

nejvyšší úroveň specifikace interoperability geografických dat (geodat) vytvořená společností Open GIS Consortium,Inc. *

 

P

parcela
pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem *

 

pixel
dvojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém dvojrozměrném rámci *

nejmenší prvek zobrazovací plochy, jemuž lze nezávisle přiřadit barvu nebo intenzitu (šedi) *

 

plocha
ohraničené spojité dvojrozměrné geometrické primitivum, které je vymezeno jednou vnější neprotínající se hranicí a žádnou nebo více nesoustřednými a neprotínajícími se vnitřními hranicemi *

geografický jev reprezentovaný sadou spojitých dat (např. výšek nebo teploty vzduchu) *

prostor ohraničený uzavřenou linií – tj. linií, ve které žádný z koncových bodů jejích úseček není volný – a je určený právě jedním definičním bodem **

ohraničující linie (polygon) je tvořena z prvků jedné třídy, skupiny nebo podskupiny **

 

plotr
výstupní jednotka, která dvojrozměrně zobrazuje grafické údaje ******

zařízení produkující kopii obrazu vpočítači na papíru nebo fólii ******

 

polygon
dvojrozměrné geometrické primitivum popsané jednou vnější hranicí a jednou nebo více vnitřními hranicemi *

 

popisná data (atributová)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *

 

prostorová data

data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic a topologie *

 

prostorová informace

informace o lokalizovatelných jevech reálného světa *

 

provozní datový model

datový model pro správu a administraci neuzavřených datových sad ****

 

převod dat (konverze)

převod dat z jistého formátu do jiného při zachování jejich původního obsahu *

 

R

rasterizace
proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy *  

proces je vždy provázen nevratnou ztrátou informace *

 

rastr
datová struktura založená na buňkách uspořádaných do řádek a sloupců, kde hodnota každé buňky reprezentuje hodnotu jevu *

rastr je typem mříže *

tato struktura se obvykle používá k uchovávání obrazových dat *

 

rastrová data

prostorová data vyjádřená formou matice buněk nebo pixelů *

 

rastrová mapa

mapa založená na rastrovém datovém modelu *

 

referenční data

data referenčního mapového podkladu ******

 

referenční mapový podklad

mapové dílo, jehož obsah (zejména polohopisná složka) determinuje svou geometrií (souřadnicemi lomových bodů kresby) příslušné vrstvy GIS, a to při striktním pojetí do té míry, že z tohoto podkladu vycházející geometrie může, resp. má mít v odůvodněných případech přednost před geometrií jinak přesnější ***

 

referenční rozhraní

referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy se rozumí souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku **

 

relační databáze

báze dat uspořádaná a zpřístupňovaná na základě relací *

 

rozlišení
minimální vzdálenost mezi dvěma nezávisle měřenými nebo vypočítanými hodnotami, které mohou být odlišeny měřením nebo použitou analytickou metodou *

počet bodů na jednotku, které je možno rozlišit při zobrazování nebo tisku *


ruční digitalizace

metoda digitalizace, při níž operátor pohybuje kurzorem po mapě (grafické předloze) umístěné na desce digitizéru (tabletu) *

 

S

sada dat (datová sada)

identifikovatelná kolekce dat *

data tvořící logický celek v rámci určitého informačního systému *

 

sběr dat

proces, při kterém dochází ke shromažďování dat a jejich uspořádání, aby mohla být použita v počítači *

 

sdílení dat

vzájemná výměna nebo předání dat mezi dvěma subjekty ******

 

SGI

soubor geodetických informací katastru nemovitostí, tj. grafická data ******

 

skenování
automatizované odvozování rastrových dat z analogových dat *

automatizovaný proces převodu grafického podkladu po řádcích na digitální záznam v binární maticové formě *

 

silné nástroje GIS

nástroje zpřístupňující nejširší možnosti využití GIS ******

 

soubor dat

data sjednocená a označená podle určitého principu **

soubor souvisejících záznamů uložených na paměťovém médiu (záznamy by měly mít stejnou strukturu) *

 

soubor geodetických informací

část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření *

 

soubor popisných informací

část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech *

 

soubor výměnného formátu

množina dat se závazně definovanou strukturou uložená na vhodném paměťovém médiu počítače **

 

souřadnicový systém

systém určený údaji o referenční ploše, orientací sítě na ní, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení *

sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům *

 

SPI

soubor popisných informací katastru nemovitostí, tj. popisná data ******

 

subkomise GIS

sdružení odborných pracovníků v oblasti GIS na krajských úřadech vytvořené při Komisi informatiky Asociace krajů České republiky ***

   

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

geodetický referenční systém České republiky, původně přijatý pro bývalé Československo, je definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí *

 

T

tématická data

data existující mimo rámec příslušného referenčního mapového podkladu ve vazbě na konkrétní problematiku řešenou v rámci daného systému ***

 

topografická data

data o jevech vyskytujících se na zemském povrchu *

zahrnují jevy reliéfu zemského povrchu, vodstva a antropogenní jevy *

vyjadřují lokalizaci jevů i jejich sémantiku *

 

U

údaj o území

informace nebo data o stavu, právech, povinnostech a omezeních, které se vážou k určité části území (např. ploše, pozemku, stavbě, přírodnímu schválení nebo nabytí účinnosti, útvaru) a které vznikly nebo byly zjištěny činností povinných subjektů na základě právních předpisů **

údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti **

 

ÚIR

územně identifikační registr ******

 

ukládání dat

funkce systému řízení báze dat zabezpečující konverzi ukládaných dat a jejich uspořádání v souladu s organizací báze dat *


ÚP VÚC

územní plán velkého územního celku ******

 

územně identifikační registr (ÚIR)

vzájemně propojené systémy číselníků nebo základních registrů různých organizací ******

 

V

vektorová data

data reprezentovaná geometrickými primitivy *

polohová data ve formě souřadnic konců úseček, bodů, poloh textů apod. *

 

vektorová mapa

mapa v digitální formě zaznamenaná vektorovými daty *

 

vizualizace
způsob viditelné grafické reprezentace numerických dat nebo způsob velmi přesvědčivé grafické reprezentace méně srozumitelných grafických dat *

 

vrstva
tématicky úzce vymezená sada prostorových dat týkajících se jednoho tématu nebo majících společný atribut, vztažená k jednotnému souřadnicovému systému, který umožňuje integraci s jinými vrstvami, společnou analýzu a prezentaci *

 

výměnný formát dat

kódový záznam dat, který se používá k přenosu mezi jednotlivými programy nebo zařízeními *

 

Z

ZABAGED - Základní báze geografických dat

digitální topologicko-vektorový topografický model území České republiky, odvozený z mapového obrazu Základní mapy ČR 1:10 000 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání *

 

zpracování dat

systematické, často programové provádění operací s daty (např. řazení, třídění, výpočet) *